N A T J E Č A J ZA UPIS REDOVITIH UČENIKA U PRVI (I.) RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.

  • %AM, %#15 %#448 %2019

N A T J E Č A J

ZA UPIS REDOVITIH UČENIKA U PRVI (I.) RAZRED

SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.

Srednja škola Čapljina planira u školskoj 2019./2020. godini u I. razred upisati sljedeća zanimanja/program:

-        ČETVEROGODIŠNJI PROGRAMI

o   opća gimnazija

o   tehničar za elektroenergetiku

o   poljoprivredni tehničar- fitofarmaceut

o  hotelijersko-turistički tehničar

-        TROGODIŠNJI PROGRAMI

o   Kuhar

o   Konobar

o   Prodavač

o   Automehaničar

Pravo prijave na natječaj za upis u prvi (I.) razred srednje škole pod jednakim uvjetima imaju:

-        kandidati koji su završili osnovnu školu, u dobi do 17 godina, a iznimno do 18 godina, uz odobrenje nastavničkog vijeća;

-        učenici s posebnim potrebama, temeljem odgovarajućeg rješenja i mišljenja imaju pravo upisa i s navršenih 20 godina života.

-        Kandidat prilaže na natječaj za upis sljedeću dokumentaciju:

o   prijavu na natječaj (obrazac dostupan u školi);

o   izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list;

o   svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi;

o   uvjerenje ili svjedodžbu o uspjehu u šestom (VI.), sedmom (VII.) i osmom (VIII.) razredu;

o   druge relevantne dokumente.

-    

 UPIS KANDIDATA KOJI DOLAZE IZ INOZEMSTVA

(1) Kandidati koji su jedan od ili oba posljednja razreda osnovne škole završili u inozemstvu, natječu se za upis u srednju školu temeljem svjedodžbi za te razrede i rješenja o nostrifikaciji svjedodžbi koje izdaje Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-K.

(2) Rješenje o nostrifikaciji kandidat može dostaviti školi naknadno, a najkasnije do kraja rujna 2019. godine.

UPIS KANDIDATA STRANIH DRŽAVLJANA

Kandidati strani državljani mogu se upisati u srednju školu uz posebnu suglasnost Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-K, uz uvjet da u školi postoje slobodna upisna mjesta.

 

.   Prijavljivanje, izbor kandidata i upis vrši se u tri upisna roka.

Opis postupka

Prvi upisni rok

Drugi upisni rok

Treći upisni rok

Prijava kandidata

24.6.2019.

27.6.2019.

26.8.2019.

Objava rezultata na školskoj oglasnoj ploči

25.6.2019.

28.6.2019.

27.8.2019.

Upis kandidata

25.6.2019.

28.6.2019.

27.8.2019.

KRITERIJI ZA IZBOR

B.1. BODOVI DOBIVENI NA TEMELJU USPJEHA

(1) Bodovi na osnovi uspjeha dobivaju se kao zbroj prosječne ocjene uspjeha u VI. i VII. razredu osnovne škole, općeg uspjeha i prosjeka ocjena relevantnih predmeta zaokruženo na dvije decimale u posljednja dva razreda osnovne škole.

(2) Na osnovi uspjeha moguće je steći najviše 25 a najmanje 10 bodova.

Primjer izračuna maksimalnog broja bodova

Razred

Kriterij

Broj maksimalnih bodova

VI.-VII.

Prosječna ocjena uspjeha

5

VIII.

Opći uspjeh

5

Prosječna ocjena relevantnih predmeta

5,00

IX.

Opći uspjeh

5

Prosječna ocjena relevantnih predmeta

5,00

(3) Ako učenik u osnovnoj školi nije imao neki od nastavnih predmeta relevantnih za utvrđivanje uspjeha ili broja bodova za upis u srednju školu, za taj se predmet uzima ocjena općeg uspjeha učenika.

(4) Učenik generacije i učenik bez oba roditelja upisuje se izravno, uz uvjet da zadovolji na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet upisa.

(5) Učenik generacije osnovne glazbene škole upisuje se izravno, pod uvjetom da zadovoljava minimalni bodovni prag za upis.

(6) U gimnazije se mogu upisati učenici koji imaju najmanje 22 boda, a u tehničke i srodne četverogodišnje škole najmanje 16,5 bodova.

(7) U umjetničku likovnu školu se mogu upisati učenici s najmanje 15,5 bodova.

(8) Za trogodišnje programe ne utvrđuje se minimalni broj bodova koji su potrebni za upis.

(9) Ukoliko dva ili više učenika imaju jednak zbroj bodova, njihovo međusobno rangiranje obavlja se na temelju viših prosječnih ocjena učenika iz posebno označenih nastavnih predmeta u tablicama

(8)

Relevantni predmeti značajni za izbor kandidata

  1. Gimnazije

Obrazovni programi

Relevantni predmeti značajni za izbor kandidata

opća gimnazija, jezična gimnazija,

hrvatski jezik, strani jezik, matematika, povijest, zemljopis

   

2. Četverogodišnji strukovni programi

 

strojarstvo, elektrotehnika, graditeljstvo

hrvatski jezik, strani jezik, matematika, fizika, tehnička kultura

ekonomija i trgovina, upravno pravo, ugostiteljstvo i turizam

hrvatski jezik, strani jezik, matematika, povijest, zemljopis

Poljoprivreda

hrvatski jezik, matematika, kemija, biologija, tehnička kultura

   
  1. Trogodišnji strukovni programi

Područje rada/zanimanje

Nastavni predmeti značajni za izbor kandidata

strojarstvo, elektrotehnika,

hrvatski jezik, matematika, fizika, tehnička kultura

ekonomija i trgovina

hrvatski jezik, strani jezik, matematika, zemljopis

ugostiteljstvo i turizam

hrvatski jezik, strani jezik, kemija, biologija

 

 

B.2. DODATNI ELEMENTI VREDNOVANJA

(1) Dodatni element vrednovanja čine sposobnosti i darovitosti učenika, a dokazuju se i vrednuju na osnovi:

  1. a) provjere (ispitivanja) posebnih znanja, vještina, sposobnosti i darovitosti;
  2. b) rezultata postignutih na natjecanjima u znanju iz relevantnih predmeta;
  3. c) rezultata postignutih na športskim natjecanjima na državnoj i međunarodnoj razini;
  4. d) rezultata postignutih na ostalim vrstama natjecanja na državnoj i međunarodnoj razini;
  5. e) završetka osnovne glazbene škole koja je upisana u registar škola.

(2) Kada se vrši provjera znanja i sposobnosti za određene programe, škola jasno utvrđuje načine i vrijeme provjere, mjerila i kriterije za provjeru znanja i sposobnosti učenika, a donosi ih Nastavničko vijeće na prijedlog stručnih aktiva.

(3) Provjeri znanja iz stavka 1. alineja a. mogu pristupiti samo kandidati koji imaju minimalni broj bodova utvrđen u Kriterijima za izbor u ovom Natječaju.

(4) Kandidatu koji je završio osnovnu školu i šest razreda osnovne glazbene škole dodjeljuju se dva dodatna boda za upis u sve obrazovne programe.

B.2.3.VREDNOVANJE REZULTATA NA NATJECANJIMA

(1) Vrednuje se i boduje rezultat kandidata postignut na županijskom natjecanju u znanju iz relevantnih predmeta za izbor, koja se provode u organizaciji Zavoda za školstvo/Pedagoškog zavoda, odnosno na natjecanju na entitetskoj, državnoj ili međunarodnoj razini koje verificira Zavod za školstvo/Pedagoški zavod, a koje je kandidat postigao u posljednja četiri (4) razreda osnovnog obrazovanja. Ako je kandidat sudjelovao na više natjecanja, ili na natjecanjima iz više područja relevantnih za program u koji se upisuje, vrednuje mu se isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.

(2) Kriterij bodovanja su osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na županijskoj, entitetskoj te međunarodnoj ili državnoj razini.

(3) Vrednuje se i boduje rezultat kandidata postignut na športskom natjecanju na državnoj ili međunarodnoj razini, a koji je kandidat postigao u posljednja dva (2) razreda osnovnog obrazovanja, što se dokazuje odgovarajućom potvrdom granskog športskog saveza. Vrednuje se isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.

(4) Kriterij bodovanja su osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na međunarodnoj ili državnoj razini.

B.4. UPIS KANDIDATA SA ZDRAVSTVENIM TEŠKOĆAMA

(1) Učenik koji zbog zdravstvenog stanja (invaliditeta) ima sužene mogućnosti izbora škole, odnosno programa, može do prvog upisnog roka pribaviti mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje o programima, odnosno zanimanjima koja su primjerena njegovim sposobnostima.

(2) Učenik se javlja na natječaj u prvom upisnom roku u skladu s mišljenjem službe za profesionalnu orijentaciju koje obvezno prilaže na natječaj.

Adresa

Srednja škola Čapljina

Ul. Ruđera Boškovića 9

88 300 Čapljina

Hercegovačko-neretvanska županija

Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel:  +387 36 805 - 006

Fax: +387 36 807 - 506

E-mail: sscaplj@tel.net.ba